Informacje nieudostępnione w BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
– wglądu do dokumentów urzędowych,
– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
– ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
– udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
– wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja  publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest  udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Treść Ustawy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utworzono: 04.12.2019 , Ostatnia modyfikacja: 12.12.2019