Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności programowej Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:

  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
  2. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książek i czytelnictwa,
  5. sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
  8. tworzenie warunków do upowszechniania wśród mieszkańców dzielnicy Ursynów wiedzy o życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, gromadzenie , przechowywanie, konserwacja dokumentów i pamiątek związanych z osobą Juliana Ursyna Niemcewicza oraz ich opracowanie i udostępnianie, a także inicjowanie działalności wydawniczej w tym zakresie.
  9. inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury

Utworzono: 21.09.2016, Ostatnia modyfikacja: 04.12.2019