Majątek

MAJĄTEK BIBLIOTEKI wg. stanu na dzień 31.12.2022r.

Aktywa trwałe 100.023,25 zł. (netto)
w tym:
Wartości niematerialne i prawne 964,93 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe 99.058,32 zł.
Należności długoterminowe 0,00 zł.
Inwestycje długoterminowe 0,00 zł.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.

Aktywa obrotowe 364.012,92 zł.
w tym:
Należności krótkoterminowe 7.103,53 zł.
Inwestycje krótkoterminowe 322.140,36 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34.769,03 zł.

Zbiory biblioteczne 8.504.243,92 zł.

MAJĄTEK BIBLIOTEKI wg. stanu na dzień 31.12.2021r.

Aktywa trwałe 185.038,02 zł. (netto)
w tym:
Wartości niematerialne i prawne 31.730,14 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe 153.307,88 zł.
Należności długoterminowe 0,00 zł.
Inwestycje długoterminowe 0,00 zł.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.

Aktywa obrotowe 297.214,92 zł.
w tym:
Należności krótkoterminowe 9.535,43 zł.
Inwestycje krótkoterminowe 252.877,79 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34.801,70 zł.

Zbiory biblioteczne 8.688.428,62 zł.

MAJĄTEK BIBLIOTEKI wg. stanu na dzień 31.12.2020r.

Aktywa trwałe 275.918,80 zł. (netto)
w tym:
Wartości niematerialne i prawne 45.982,62 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe 229.936,18 zł.
Należności długoterminowe 0,00 zł.
Inwestycje długoterminowe 0,00 zł.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.

Aktywa obrotowe 329.547,03 zł.
w tym:
Należności krótkoterminowe 17.929,91 zł.
Inwestycje krótkoterminowe 264.009,18 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47.607,94 zł.

Zbiory biblioteczne 8.445.180,87 zł.