Majątek

MAJĄTEK BIBLIOTEKI wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa trwałe 138.602,65 zł. (netto)
w tym:
Wartości niematerialne i prawne 11.415,00 zł.,
Rzeczowe aktywa trwałe 127.187,65 zł.
Należności długoterminowe 0,00 zł.
Inwestycje długoterminowe 0,00 zł.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.

Aktywa obrotowe 366.985,34 zł.
w tym:
Należności krótkoterminowe 21.384,29 zł.
Inwestycje krótkoterminowe 313.672,26 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.928,79 zł.

Zbiory biblioteczne 7.771.136,15 zł.

Utworzono: 12.03.2019, Ostatnia modyfikacja: 12.12.2019